Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska” sp. z o.o. w likwidacji powstało w wykonaniu Uchwały nr XXVI/414/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. oraz Uchwały nr 11/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 25 maja 2012r.

W uzasadnieniu do uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego zawarto powody powołania i cel działania spółki

„Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości pracy administracji publicznej w Małopolsce oraz zwiększenie efektywności jej działania na rzecz społeczeństwa, a także biorąc pod uwagę koszty funkcjonowania rozproszonych struktur administracyjnych Województwo Małopolskie zamierza przystąpić do budowy nowoczesnej siedziby Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych.
W tym celu wraz z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. powołuje do życia spółkę celową dla budowy biurowca w centrum Krakowa.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w sferze użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne lub spółdzielnie, a także może przystępować do takich spółek lub spółdzielni.
Celem powołanej spółki będzie realizacja przedsięwzięcia zmierzającego do wybudowania nowoczesnego biurowca w centrum Krakowa, służącego zwiększonym potrzebom Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostek organizacyjnych województwa. Zadanie to zrealizowane zostanie poprzez wniesienie do spółki przez Województwo Małopolskie nieruchomości, na której posadowiony zostanie budynek a ze strony MARR S.A. środki finansowe oraz doświadczenie przy realizacji podobnych zadań. Źródłem sfinansowania projektu będą środki MARR S.A. i środki pozyskane przez Spółkę z kredytu bankowego”.
Spółka została zawiązana 25 października 2012r. i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000448887.

Cel spółki determinuje jej działalność zmierzającą do przygotowania terenu pod inwestycje, przeprowadzenie międzynarodowego konkursu architektonicznego na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną, przeprowadzenie w trybie prawa zamówień publicznych negocjacji bez ogłoszenia z nagrodzonymi uczestnikami konkursu w celu udzielenia zamówienia na opracowanie kompletnego projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Następnie pozyskanie finansowania i przeprowadzenie przetargu na budowę budynków, a po zakończeniu budowy przejęcie zespołu budynków do zarządzania.